Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

Nemesis86
5870 6b87
Reposted fromkarahippie karahippie viablackdrama blackdrama
Nemesis86
Nemesis86
9857 c6b5 500
Reposted fromslodziak slodziak via12czerwca 12czerwca
Nemesis86
Nemesis86
1896 8dda
Reposted fromvintage-style vintage-style via12czerwca 12czerwca
Nemesis86
6284 3388
Reposted fromczajnikq czajnikq via12czerwca 12czerwca
Nemesis86
Reposted frombluuu bluuu viasurpriseme surpriseme
5383 ad31 500
Nemesis86
8703 7557
Nemesis86
3401 5dd6
Reposted fromgdziejestola gdziejestola via12czerwca 12czerwca
Nemesis86
Nemesis86
Nemesis86
Znów  przyszedł czas na samotne nocne spacery. To czas, kiedy nie obchodzi mnie, że jest ciemno, a okolica, którą idę nie jest bezpieczna. Muszę po prostu wyjść. Wyjść i iść przed siebie, wierząc, że po drodze pozbędę się tego wszystkiego, co siedzi mi w głowie. Że zapomnę. 
— ...
Reposted fromkatalama katalama viaanorexianervosa anorexianervosa
Nemesis86
4438 2f77 500
porysunki
Reposted frometernaljourney eternaljourney via12czerwca 12czerwca
7611 8566
Reposted fromshitsuri shitsuri via12czerwca 12czerwca
Nemesis86
5667 1bdd 500
Nemesis86
0528 6f18
Reposted fromscorpix scorpix via12czerwca 12czerwca
Nemesis86
3917 ce18
Reposted fromsarazation sarazation viagronsaker gronsaker
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl